Feedback on PGCDM by attended Doctors


For More Feedback :   Or  


SDPN_1917_Dr Mahesh Doiphode.JPG




SDPN_2243_Dr Abhishek Pimpralkar.JPG




SDPN_1996_Dr Pankaj Bhirud.JPG




SDPN_2412_Dr Ravinder Kumar R Bellwani.JPG




SDPN_467_Dr D S Rana.gif




SDPN_1800_Dr Saumil Patel.JPG




SDPN_1505_Dr Ravi Kishore.JPG




SDPN_638_DR Pragati kumar Kushwaha.JPG




SDPN_1345_Dr Kamlesh Parikh.JPG




SDPN_1913_Dr Shubhangi Jain.JPG




SDPN_648_Dr V K Shrivastava.JPG




SDPN_183_HARISH KATARIA.gif




SDPN_430_Dr Prashant Shinde.gif




SDPN_715_Dr Vikalp Tiwari.JPG




SDPN_1875_Dr Ramesh Raja Prabhoo.JPG




SDPN_2312_Dr Sudip Jain.JPG




SDPN_1665_Dr S Madhu.JPG




SDPN_2116_Dr Sachin Goel.JPG




SDPN_1378_Dr Vinod Jaiswal.JPG




SDPN_2073_Dr Ranjeet Supate.JPG